Nezisková organizácia CPS DOKORÁN sa zúčastnila viacerých podujatí, ktoré boli zamerané na zdravotne postihnutých občanov. Na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) zavítali v dňoch 9. – 10. decembra 2013 neziskové organizácie, chránené dielne a chránené pracoviská  z celého Slovenska.

 

Vianočné ozdoby, voňavé sviečky, pohľadnice, šperky, keramika, papierové ozdoby a veľa iných pekných vecí  prilákali množstvo návštevníkov, ktorí si v tomto predvianočnom zhone okrem darčekov odniesli v srdci aj dobrý pocit a kúsok príjemnej a vianočnej atmosféry, ktorá vládla počas celých dvoch dní na tejto predvianočnej akcii. Medzi vystavovateľmi samozrejme nechýbala ani naša Nezisková organizácia, ktorá prezentovala nielen svoju činnosť, ale zároveň aj krásnu ručnú prácu občanov so zdravotným postihnutím (OZP) z chránenej dielne vo výrobnom družstve Okrasa Čadca, ako aj ďalšie výrobky z chránených dielní našich členov. Návštevníci boli očarení krásou vianočných ozdôb a dokonca viacerí zamestnanci MPSVaR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prejavili záujem o bližšie zoznámenie sa s chránenou dielňou, ako aj ďalšími chránenými dielňami našich členov, ktorých výrobky sme prezentovali.

 

Nadviazanie osobného kontaktu, spoznávanie problémov chránených dielní, ale aj problémov ostatných zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú OZP a nemajú zriadené chránené dielne a samozrejme aj spoznávanie problémov samotných OZP považujeme za jednu z kľúčových úloh pri skvalitňovaní legislatívy vo vzťahu k zvyšovaniu zamestnávania OZP. Veríme, že sa tak podarí naplniť aj hlavnú filozofiu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím – „Nič o nás, bez nás“. Nadviazali sme spoluprácu s ďalšími významnými organizáciami, ktoré sa venujú problematike občanov so zdravotným postihnutých a ktoré taktiež poukazujú na negatívny dopad novely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.mája 2013 (zákon o službách zamestnanosti).

 

Nezisková organizácia nadviazala spoluprácu so Základnou organizáciou telesne postihnutých a na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.decembra 2013 aktívne prezentovala svoju činnosť. Prítomných členov sme informovali o úlohách, poslaní a víziách Neziskovej organizácie, ktoré jej vyplývajú zo Štatútu a zároveň sme predstavili výrobné družstvá, ktoré sa venujú problematike zamestnávania OZP. Poskytli sme základné informácie k zákonu o službách zamestnanosti (príspevky, náhradné plnenie, problémy aplikačnej praxe a pod). Následne sme odprezentovali prácu OZP pracujúcich na chránených dielňach a chránených pracoviskách našich členov (DOZA, OKRASA, ZDRUŽENA, OTTO MONT, NOVID, VELIX ). Mnohí zúčastnení prejavili o výrobky záujem a samozrejme sa na nás obrátili aj s rôznymi konkrétnymi problémami, ktoré sa v blízkej dobe pokúsime riešiť.

 

Mgr. Monika Zatkalíková

riaditeľka NO CPS DOKORÁN